Hakim ve Savcılar İle İletişimde Dikkat Edilecekler

Ceza yargılamasında hâkimlerin tavır ve davranışlarından kaynaklı adaletsizlikleri gidermek üzere aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır:

 

Hazırlık: Davada ileri sürülebilecek gerçekler bağlamında,  hukuk  ve  duygusal  temalar açılarından hazırlıklı olunmalıdır. Avukat davanın gerçekleri ve hukukuna ait olanı, dünyadaki herkesten daha fazla bilmelidir. Bu kapsamda dosya çok iyi incelenmeli ve her bir belge ile ilgili hazırlık yapılmalıdır.

 

Profesyonel davranmak: Mahkemede ısrarla verilen ters kararlara karşın profesyonelce davranmak, en soğuk hâkimi bile eritecek güçlü bir enstrüman olabilir. Yargılama sırasında ve dışında hâkimle ilişkilerinde profesyonellik asla elden bırakılmamalıdır.

 

Sabırlı olmak: Hâkimin hukuka ters bir kararının sizi raydan çıkarmasına izin verilmemesine özen gösterilmelidir. Aksine, sakin kalma yeteneğini kullanarak itirazlarınızı yapınız. Ülkede yargılamanın tek bir celseden ibaret olmayıp, bir süreç olduğunu göz önünde tutunuz. Hâkimin itici tutum ve davranışına karşı itidali elden bırakmayarak; profesyonel bir duruş sergileyerek gerektiğinde talep ve savların zapta geçirilmesinde ısrar edilmesi; yanıt alınamadığında yazılı olarak sunulması yöntemi seçilmelidir.

 

Israrcı olmak: Hâkim tutumu ile müdafii sindirmeye veya suskunlaştırmaya çalışırsa, bunun vuku bulmasına/olmasına asla izin vermemelisiniz.

 

Yazılı sunmak: Talep ve itirazları/argümanları dinleyerek zapta geçirmeyen hâkimlere karşı zapta geçirilmesi isteme hakkınız olduğu gibi bunu istemek müvekkilinize karşı göreviniz olduğunu unut- mamalısınız. Bu durum karşısında tavır aldığınızı hissettirerek, itirazlarınızı ve argümanlarınızı nasıl ifade edeceğinizi özenle tasarlayın ve bu anlatımı gerekirse tekrarlayın. Duruşmada sözlerinizi kesme itiyadında olan bir hâkim karşısında iseniz, yazılı metnin gücüne başvurarak yazılı beyanda bulunmayı yeğleyin. İşte hazırlıklı, profesyonel, sabırlı ve güçlü olmanın müvekkilin için paha biçilmez sonuçlar sağlayıcı nitelikte olduğu unutulmamalıdır.

 

Kişilik: Bazı hâkimlerle sembolik etkileşime girmek hiçte mümkün olmayabilir. Bu durum kişinin ceberut hâkim niteliğinden kaynaklanabilir. Bu durumda bile Meslek Kuralları’nın 17. maddesindeki “…avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır” kuralına uygun biçimde sabırla profesyonel davranmakta ısrar edilmeli ve yargı- lamanın bir süreç olduğu bilinerek sonunda sizin hakkınızdaki algısının değişebileceğini düşünmekten kendinizi alıkoymamalısınız. Bu konuda   hiçte  kötümser olmaya gerek yoktur; düşünebildiğinizden fazla hâkimi olumlu olarak etkiyebileceğiniz bilinci sizler için yeterli olmalıdır.

 

Sonuç olarak, avukat davasının teorisini kurgularken tutarlı bir strateji için hâkimin kişiliği ve stili önemli bir öğe olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

News Reporter