GAYRİMENKUL VE MENKUL MALLARA ELKOYMA

El Koyma Kararına Karşı Neler Yapılabilir?

Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturma dosyalarında ismi geçen kişilere ait menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili elkoyma kararı verildiği bilinmektedir. Bu kararların yasaya açıkça aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Zira, elkoyma kararı Ceza Muhakemesi Kanununun 128. Maddesine göre verilmektedir. Yasayla açıkça suçtan elde edildiği belirtilen mallara ilişkin elkoyma kararı verileceği belirtilmesine rağmen bu şekilde bir değerlendirme yapılmaksızın karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Ceza Muhakemesi Kanununun 128. Maddesine göre,

Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair “somut delillere dayanan” kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;

 1. a) Taşınmazlara,
 2. b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
 3. c) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba,
 4. d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
 5. e) Kıymetli evraka,
 6. f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
 7. g) Kiralık kasa mevcutlarına,
 8. h) Diğer malvarlığı değerlerine,

El konulabilir. “Somut olarak belirlenen” Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.’

Denilmektedir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere elkoyma kararı iki koşulun gerçekleşmesi durumunda verilmektedir.

 1. Suçun işlendiğine
 2. Suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunması gerekmektedir

 

Miras kalan, çalışarak alınan, ailenin desteğiyle alınan ve isnat edilen suçla hiçbir ilgisi bulunmayan mallara el koyma kararı verilemez. Bu şekilde bir el koyma kararı verildiğinde ;

 • Öncelikle Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yapılmalı,
 • Karar kaldırılmazsa tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmalı.
 • AYM tarafından başvuru kabul edilmezse, kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde AİHM’ e başvuru yapılması gerekmektedir.

El koyma kararı tapuya işlenmek suretiyle yapılmaktadır. Fiilen el koyma işleminin uygulanması, hakkınızda açılan/açılacak davanın mahkumiyetle sonuçlanması ve davada el konulan eşyanın suçtan elde edildiğine dair karar verilmesi, bu kararın da Yargıtay tarafından onanması gerekmektedir.

News Reporter